હું બાવળ વાઢવા નીસરી રે

બાવળ વાઢવા નીસરી રે મા જોગમાયા મને જંગલે ભરડો લીધો મૂઆ કેસૂડે ચટાકો દીધો મને લીલુડો આફરો ચડ્યો રે મા જોગમાયા હું બાવળ વાઢવા નીસરી રે મા જોગમાયા મને લીલોતરા ઘાસે ફટવી રોયા કાળોતરા ડુંગરે ફસવી મને અષાઢી મેઘલે ભીંજવી રે માં જોગમાયા હું બાવળ વાઢવા નીસરી રે મા જોગમાયા મારા હાથમાં ડોલે ડુંગરા બેય … Read more

error: Content is protected !!