લખે છે…!

રોજ એવું શું લખે ચોગમ લખે છે, જે લખે છે તે કશું મોઘમ લખે છે. વાત પર વિશ્વાસ કરજો ત્યાં તમે, અંતમાં તો એ તમારા સમ લખે છે. આંખથી આંખો મળે તો બે જ પળમાં ફૂલ ફળ કે ઈવ ને આદમ લખે છે. જો નજર માંડે જરા વાદળ તરફ તો, તપ્ત ધરતીની મધુર સોડમ લખે … Read more

error: Content is protected !!