બેસ થોડીવાર – પંકજ વખારિયા

ઝંઝટ તમામ પડતી મૂકી, બેસ થોડીવારસાંભળ ભીતરનો સાદ જરી, બેસ થોડીવાર લોલક સમી છે મનની ગતિ, બેસ થોડીવારજંપી જા મધ્યે, છોડ, અતિ, બેસ થોડીવાર જોવા-ન જોવા જેવું ઘણું જોયું બસ, હવેજોઈ લે ખુદને આંખ મીંચી, બેસ થોડીવાર અસ્તિત્વ તારું ડૂબી રહ્યું અંધકારમાંઅંતરમાં એક દીવો કરી, બેસ થોડીવાર ત્યારે સમસ્ત વિશ્વમાં ઓગળશે તારો ‘હું’સર્વત્ર રહેશે ‘એક … Read more

error: Content is protected !!