પારુલ ખખ્ખર

કોરાકટાક કરું મેડી-ઝરુખાં ને સુક્કવવા મેલું રે નેવા, કે તો ય સખી ડંખે છે પાણીના હેવા. કૂવાથી આજથકી લેવા અબોલા ને નદીયુંનો તરછોડું હાથ જીદ્દે ભરાણી છું જળ સાથે એવી કે ભરવી છે સૂરજને બાથ સુક્કા તળાવે જઇ પાણી મેલું કે હવે મારે નઇ લેવા કે દેવા કે તો ય સખી ડંખે છે પાણીના હેવા. … Read more

error: Content is protected !!