ગઝલ – પ્રફૂલા વોરા

હાથમાં લઈ તીર ને હું માછલી તાકયા કરું,ધારણાની ગોળ ફરતી આંખને વાંચ્યા કરું. શક્યતાના ત્રાજવે લટક્યા કરું છું ત્યારથી,હું જ મારા પગ વિશે ની સ્થિરતા માપ્યા કરું. જો સમયની રેત પણ જાણે બની છે સ્થિર ને-રોજ પારેવા સમું આ સ્તંભ પર હાંફયા કરું. ફૂંક મારું ત્યાં સદાયે પાથરું અજવાસ પણ,કેમ કુવામાં ભર્યા અંધારને કાપ્યા કરુ? … Read more

જળનો ઝોંકો ~ પ્રફુલ્લા વોરા

જરાક જળમાં જોયું ત્યાં તો જળનો વાગ્યો ઝોંકો રે ! પથ્થર હો તો ઠીક, કરું કાં પરપોટાનો ધોખો રે ? પ્હાડ જેવો પહાડ તૂટે. ત્યાં ધરવો કેમેય ખોબો રે ? પથ્થર હો તો ઠીક, કરું કાં પરપોટાનો ધોખો રે ? ધુમ્મસ ઠાંકયાં અજવાળાંને કોઈ હવે તો ખોલો રે ! પથ્થર હો તો ઠીક, કરું કાં … Read more

error: Content is protected !!