પ્રફુલ્લ પંડયા

પરોઢિયે પંખી જાગીને

છલકતુંય આવ્યું મલકતુંય આવ્યુંઆજે મારી વાણીમાં ઝરણું એક આવ્યું હતો ડૂબતો પણ કિનારે લઇ આવ્યુંગઝલ જેવું મોજીલું તરણું એક આવ્યું અમસ્તું જ હું ભાન ભૂલી ગયો’તોઅમસ્તું જ સપનું સમજણું એક આવ્યું હજી આંખ ખૂલી ન ખૂલી જ ત્યાં તોપવન સાથે ખટકામાં કણું એક આવ્યું થયો સાવ નિર્જન – નિર્જનથી નિર્જનફરી પાછું એવામાં શમણું એક આવ્યું … Read more

error: Content is protected !!