એ બાળપણનાં સંભારણાં – પ્રભુદાસ દ્વિવેદી

સાંભળે રે બાળપણનાં સંભારણાં,જાણે ઊઘડતાં જીવનનાં બારણાંએ બાળપણનાં સંભારણાં… ફૂલ સમાં હસતાં-ખીલતાં’તાપવન સમાં લહેરાતાં ,ગાતાં’તાં-ભણતાં-તાં-મસ્તીમાંમસ્ત માનતાંચ્હાતાં’તાં વિદ્યાનાં વારણાંએ બાળપણનાં સંભારણાં. રખેને બોલ્યું કોઈ સાંભળશેએની ચિંતા નહોતી,ભય નહોતો – મદ નહોતોપ્રીતિની પીડા નહોતી,નહોતી કોઈ ઝાઝી વિચારણા ,એ બાળપણનાં સાંભરણા . કોઈ અજાણ્યા નરને હોંશેપ્રિયતમ કહેવું પડશે,વણમૂલે વણવાંકે, દાસીથઈ રહેવું પડશે,નહોતી મેં ધારી આ ધારણા,એ બાળપણનાં સંભારણાં … Read more

error: Content is protected !!