બનાવટી ફૂલોને – પ્રહ્લલાદ પારેખ

તમારે રંગો છે,અને આકારો છે, કલાકારે દીધો તમ સમીપ આનંદકણ છે,અને બાગોમાંનાં કુસુમ થકી લાંબું જીવન છે. ઘરોની શોભામાં,કદી અંબોડામાં, રહો છો ત્યાં જોઈ ઘડીકભર હૈયું હરખતું;પ્રશંસા કેરાં એ કદીક વળી વેણો ઊચરતું. પરંતુ જાણ્યું છે,કદી વા માણ્યું છે, શશીનું, ભાનુનું, ક્ષિતિજ પરથી ભવ્ય ઊગવું ?વસંતે વાયુનું રસિક અડવું વા અનુભવ્યું ? ન જાણો નિંદું … Read more

error: Content is protected !!