ફૂલ – પ્રિયકાન્ત મણિયાર

ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો, આકાશ ભરાય એટલી સુગંધ લાવ્યો. કોઈ તરુ ના, કોઈ ના ડાળી, કોઈ ના ડાળખી, પાન; ફૂલનો ફુવાર એટલો ફૂટે જેમ કવિનાં ગાન : ફૂલનો સૂરજ હ્રદયે વાવ્યો, ફૂલનો વળી છાંયડો છાયો. ફૂલની નદી, ફૂલનું તલાવ, ફૂલનું નાનું ગામ, ફૂલનો દીવો, ફૂલહિંડોળો, ફૂલમાં ફોર્યા રામ; કાળને સાગર જાત ડૂબી ત્યાં તરતાં … Read more

error: Content is protected !!