પ્રાર્થના – પ્ર. ચી. પરીખ

ગુલ આતમનાં અમ ખીલવવા,જગ બાગ મનોરમ મ્હોરવવા;મૃદ રંગ સુગંધિત રેલવવા,બલ દે પ્રભુ ! સૌરભ દે અમને. દઢ સંયમના તટમાં તરતી,અમ જીવનની સરિતા સરતી;જગ-સાગરમાં ભળવા ધપતી,બલ દે પ્રભુ ! ગૌરવ દે અમને. હૃદયે જગ- કૃંદનને ભરવા,પ્રણયે જગ- ઘર્ષણ હોલવવા,શિવ સર્જનના પથ તે બઢવા,બલ દે પ્રભુ ! પૌરુષ દે અમને. ગળવા ગરલો વ્યથતાં જગને,અમૃત ઝરતાં દિલ દે … Read more

error: Content is protected !!