સોંસરો વરસાદ વીંધે ને છતાં કોરાપણું

સોંસરો વરસાદ વીંધે ને છતાં કોરાપણું,શાહીની હેલી બધે ને જાતથી જુદાપણું;કાગદી હોડી ઉપર હોડી તરાવી શું કરું ?હુંપણાના ભારથી ડૂબી જશે હોવાપણું.  

error: Content is protected !!