એક હતો રેઇનકોટ – બકુલ ત્રિપાઠી

એક હતો રેઇનકોટ ને આપણે બે ! પછી એક ટીપું પછી સહેજ ઝરમર પછી મન મૂકી વરસી પડ્યો મેહ.   તું જ ઓઢને ! ‘તારે જ ઓઢવો પડશે’ એવો હુકમ કીધો આ જહાઁપનાહે ને બદતમીજીની હદ આવી ગઈ. ’હું નહીં તમે જ ઓઢો’ એવી હઠ લીધી તે નૂરજહાંએ.   હું નહીં હું નહીં કરતાં આપણે … Read more

error: Content is protected !!