ચારે  તરફ – બાબુ સુથાર

છે ઉદાસી ઊંટની ચારે તરફ,રણ પછી બસ રણ મળે ચારે તરફ ઊંઘના દીવા બળે ને એ પછીસ્વપ્નની ભીંતો જડે ચારે તરફ ભીંતની ઉપર લખેલું હોય છે‘છે નથીની ભીંત છે ચારે તરફ’ આ નગરના લોકોને પૂછી જુઓકોણ ચાલ્યું જાય છે ચારે તરફ, ઓ દિશાઓ, આવજો મારા ભણીઆભ ઊગી જાય છે ચારે તરફ. બાબુ સુથાર

error: Content is protected !!