શ્રાવણ નીતર્યો – બાલમુકુન્દ દવે

આ શ્રાવણ નીતર્યો સરવડે કોઈ ઝીલોજીપેલાં રેલી ચાલ્યાં રૂપ હો કોઈ ઝીલોજી. આ કપૂર-કાયા સરી જશે કોઈ ઝીલોજીપેલા ઊડી ચાલ્યા ધૂપ હો કોઈ ઝીલોજી. આ જલધારામાં ઝૂલતી કોઈ ઝીલોજીપેલી તૂટે મોતનમાળ હો કોઈ ઝીલોજી. આ લટ લહેરાતી લળી લળી કોઈ ઝીલોજીપેલું કોણ હસે મરમાળ ? હો કોઈ ઝીલોજી. આ નથી ટપકતાં નેવલાં કોઈ ઝીલોજીઆ વરસે અમરત-મેહ … Read more

લ્યો કેસૂડાં! -બાલમુકુન્દ દવે

સુરેશ દલાલ

હો રંગ ઊડે પિચકારીએકેસૂડે કામણ ઘોળ્યાં :લ્યો લ્યો કેસૂડાં! હો પાસેવાળાં પડી રહ્યાંઆઘાંને રંગે રોળ્યાં :લ્યો લ્યો કેસૂડાં! હો કોઈનો ભીંજે કંચવો-જી કોઈનાં સાડી-શેલાં :લ્યો લ્યો કેસૂડાં! હો કોઈ ના કોરું રહી જશેજી કોઈ મોડાં, કોઈ વહેલાં :લ્યો લ્યો કેસૂડાં!હો છાબડીએ છલકાઈ રહ્યાંજી વેચાતાં વણમૂલે :લ્યો લ્યો કેસૂડાં! આ નથી રમત જી રંગનીઉર ધબકે ફૂલેફૂલે :લ્યો લ્યો કેસૂડાં! આ રંગ ઊડે … Read more

શ્રાવણ નીતર્યો – બાલમુકુંદ દવે

આ શ્રાવણ નીતર્યો સરવડે કોઈ ઝીલો જી પેલાં રેલી ચાલ્યાં રૂપ હો કોઈ ઝીલો જી આ કપૂર-કાયા સારી જશે કોઈ ઝીલો જી પેલા ઊડી ચાલ્યા ધૂપ હો કોઈ ઝીલો જી આ જળધારમાં ઝૂલતી કોઈ ઝીલો જી. પેલી તૂટી મોતનમાળ હો કોઈ ઝીલો જી આ લટ લહેરાતી લળી લળી કોઈ ઝીલો જી પેલું કોણ હસે મરમાળ … Read more

error: Content is protected !!