ઊભા છે કોણ દુનિયામાં નમક લઈને, મલમ લઈને ! – બેફામ

ખબર તો પડશે – જઈએ ચાલ સૌ પાસે જખમ લઈને,ઊભા છે કોણ દુનિયામાં નમક લઈને, મલમ લઈને ! ભલા આ બોજ મારો ઊંચકે કોઈ બીજા ક્યાંથી?ફરું છું હું જ ખુદ માથે બીજાનાં દર્દ-ગમ લઈને. વિધાતા, હાથમાં મારા આ રેખા કે તિરાડો છે?જીવું છે કેમ દુનિયામાં હું ફૂટેલાં કરમ લઈને? અજાણી વાતે એક કરતાં ભલા બે … Read more

error: Content is protected !!