ડૂબવાની અણી પર – ભરત ભટ્ટ

ભરત ભટ્ટ

આમ સૂર્યાસ્ત છે ઊગવાની અણી પર !પીળાં પડછાયાઓ ભૂલવાની અણી પર ! તીર છૂટ્યું નહીં છૂટવાની અણી પર !મૌન પાળ્યું હશે બોલવાની અણી પર ! એમ અથડાય દાંડી દીવાની અણી પર!વહાણ તરતું રહે ડૂબવાની અણી પર ! ઝાડ થઈ જાય માણસ છતાં ડર તો રહેશે;પંખીઓ બેસશે ઊડવાની અણી પર ! લોક જાગ્યાં નથી તો હશે … Read more

error: Content is protected !!