કોઈ લખો કાગળ તો – ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

તમને લાગી ઠેસ અમોને ફૂલ અડ્યાનો કંપ !વાટ વચાળે બેઠાં પળ બે થયો નજરનો સંપ! થયો નજરનો સંપ અને આ વાટ ધસી થઇ ઝરણું !અમે મટ્યા પથ્થરને તરવા લાગ્યા થઇને તરણું ! હતા અમે મુકામ ભારનો એ ય જવાયું ભૂલી !ભીંતે હોત ચણાયા ને અહીં રહ્યાં લહરમાં ઝૂલી ! રહ્યાં લહરમાં ઝૂલી અમને સપને આવ્યા … Read more

કલરવની દુનિયા અમારી…

દેખ્યાનો દેશ ભલે લઇ લીધો, નાથ! પણ કલરવની દુનિયા અમારી! વાટે રખડ્યાની મોજ છીનવી લીધીને તોય પગરવની દુનિયા અમારી! કલબલતો થાય જ્યાં પ્હેલો તે પ્હોર, બંધ પોપચામાં રંગોની ભાત, લોચનની સરહદથીને છટકીને રણઝણતું રૂપ લઇ રસળે શી રાત! લ્હેકાએ લ્હેકાએ મ્હોરતા અવાજના વૈભવની દુનિયા અમારી! ફૂલોના રંગો રિસાઇ ગયા, જાળવતી નાતા આ સામટી સુગંધ, સમા … Read more

error: Content is protected !!