રસ્તા અવાક લાગે છે – ભાવિન ગોપાણી

ગલીમાં ડર અને રસ્તા અવાક લાગે છેહવે આ શહેરમાં ધુમ્મસની ધાક લાગે છે ડૂમા કે ચીસને ડૂબી જવું કે વહેવું’તુ?કહ્યું ન કોઈએ સૌને ઘણુંય કહેવું’તુ,બધાના હોઠ ઉપર છેકછાક લાગે છેહવે આ શહેરમાં ધુમ્મસની ધાક લાગે છે જઈ જઈને જશે તો જશે એ ક્યાં બોલો?વસી વસીને વસે તો વસે એ ક્યાં બોલો?કે જેને આભની છાંયામાં થાક … Read more

error: Content is protected !!