બોલ વાલમના – મણિલાલ દેસાઈ

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વાલમના;ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વાલમના. ગામને પાદર ઘૂઘરા વાગે,ઊંઘમાંથી મારાં સપનાં જાગે,સપનાં રે લોલ વાલમનાં.ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વાલમના. કાલ તો હવે વડલાડાળે ઝૂલશું લોલ,કાલ તો હવે મોરલા સાથે કૂદશું લોલ,ઝૂલતાં ઝોકો લાગશે મને,કૂદતાં કાંટો વાગશે મને,વાગશે રે બોલ વાલમના.ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વાલમના. આજની જુદાઈ ગોફણ … Read more

error: Content is protected !!