રખાવટ ~ મદનકુમાર અંજારિયા ‘ખ્વાબ’

કહે, આ કેવો બંદોબસ્ત રાખ્યો છે ?સતત હથિયાર પર તેં હસ્ત રાખ્યો છે ! અચલ ઓજસ્વી એવા સૂર્યની સાખે,ઉદય સાથે, ધરા ! તેં અસ્ત રાખ્યો છે ! કનડગત જિંદગીની શુનું શું કરતે !મરણ ! આભાર, તે આશ્વસ્ત રાખ્યો છે ! નવા ઘર – ભાવિ ખંડિયેર – નું વાસ્તુ?અભિગમ ઠીક તંદુરસ્ત રાખ્યો છે ! બચાવી વલ્લરિએ … Read more

error: Content is protected !!