અજવાળાની બીક – મધુમતી મહેતા

અજવાળાની બીક ઘણી તે આંખ મીંચીને જાગેછળમાં બે પળ જીવવા મનડું શમણાંઓમાં ભાગે છળનો દરિયો ઊંડો એમાં માછલીયુંના ટોળાંરમતી માછલિયું જોઈને હરખે મનજી ભોળાં રમત રમાડે રઘુરાયજી દાવ રમે છે સઘળાકોઈને આપ્યા ભગવા કોઈને આપ્યા રેશમ ડગલા ભગવા હો કે રેશમ ખાતા ડગલે પગલે ઠેશકોઈને જામે વેષ તો કોઇની ફરતે જામે મેશ અજવાળા અંધારા છળ … Read more

error: Content is protected !!