મોકો જ માને છે ! – ડૉ.મનોજ જોશી ‘મન’

દિવસ ને રાત પુજે છે અને નોખો જ માને છે !ઘણાં લોકો મને માણસ નહીં ! મોકો જ માને છે ! બધા આવે છે,બેસે છે અને પાછાં જતા રહે છે,મને સૌ વૃક્ષનાં બદલે ફકત ઓટો જ માને છે ! ઘણાં ઘટ-ઘટ કરી પીવે મને ખાલી કરી નાંખે !પછી ચીરે મલાઈ કાઢવા ! ત્રોફો જ માને … Read more

error: Content is protected !!