બેનીના કંઠમાં – મનોહર ત્રિવેદી

મનોહર ત્રિવેદી

બેનીના કંઠમાં હાલરડાં હોય અને ચપટીમાં ઝીણકુડી ચૂંટીચુંદડીમાં સંતાડી રાખેલ હોય છતાં સુખડીની એક જડીબુટ્ટી મારી નિરાંત હતી ઝાઝેરાં રુસણાંને એની મિરાંત બેઉ હોઠએક પછી એક એ તો ઠાલવતી જાય.રુડી વારતાની વણઝારી પોઠ ખૂટી ના વાવ એમ રાણીનાં ઝાંઝરની ઘૂઘરી ના આજ લગી તૂટી ગાગરથી ઊલેચે તળનાં ઊંડાણચડે ઠેશ મહીં ડુંગરની ધારપછવાડે આવીને કેડીએ નીરખ્યુંઆ … Read more

error: Content is protected !!