પ્રાર્થનાપોથી

એક જ દે ચિનગારી, મહાનલ ! એક જ દે ચિનગારી ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતાં, ખરચી જિંદગી સારી; જામગરીમાં તણખો ન પડયો, ન ફળી મહેનત મારી. ચાંદો સળગ્યો, સુરજ સળગ્યો, સળગી આભ અટારી; ના સળગી એક સગળી મારી, વાત વિપતની ભારી ઠંડીમાં મુજ કાયા થથરે, ખૂટી ધીરજ મારી; વિશ્વાનલ ! હુ અધિક ન માગું, માંગુ એક … Read more

error: Content is protected !!