ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે….

ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે, મને જગ લાગ્યો ખારો રે. મને મારો રામજી ભાવે રે, બીજો મારી નજરે ન આવે રે.   મીરાંબાઈના મહેલમાં રે, હરિસંતનનો વાસ, કપટીથી હરિ દૂર વસે, મારા સંતન કેરી પાસ.   રાણોજી કાગળ મોકલે રે, દેજો મીરાંને હાથ; સાધુની સંગત છોડી દ્યો તમે, વસોને અમારે સાથ.   મીરાંબાઈ કાગળ મોકલે રે, … Read more

error: Content is protected !!