નામ તમારું લખ્યું – મેઘબિંદુ

નામ તમારું લખ્યું હજી ત્યાં આંસુ આવ્યાં આગળ,ઝળઝળિયાંની ઝાંખપ વચ્ચે લખીએ કયાંથી કાગળ ! સુખની ઘટના લખું તમોને ત્યાં દુ:ખ કલમને રોકે,દુ:ખની ઘટના લખવા જાઉં ત્યાં હૈયું હાથને રોકે;છેકાછેકી કરતાં કરતાં પૂરો થઈ ગયો કાગળ,નામ તમારું લખ્યું હજી ત્યાં આંસુ આવ્યાં આગળ. અમે તમારાં અરમાનોને ઉમંગથી શણગાર્યા,અમે તમારાં સપનાંઓને અંધારે અજવાળ્યાં;તોય તમારી ઈચ્છા મુજથી દોડે … Read more

error: Content is protected !!