હાસ્ય – લેખકનું વસિયતનામું – રતિલાલ બોરીસાગર

કદાચ હું કાલે નહીં હોઉં-(કાલે નહીં તો પરમ દિવસે નહીં હોઉં-પેલે દહાડે નહીં હોઉં-કોઈક દિવસ તો નહીં જ હોઉં !) કાલે જો સૂરજ ઊગે તો કહેજો કેમેં ખરીદીને ભેટ આપેલાં પુસ્તકોનુંબીલ ચૂકવવું બાકી છે,કાલે જો પવન વાય તો કહેજો કેદિલ્લી સાહિત્ય અકાદમીની ડાળી પરથીપારિતોષિકનું પક્વ ફળ ખેરવવું બાકી છે;કાલે જો સાગર છલકે તો કહેજો કેબોરીસાગરને … Read more

error: Content is protected !!