તને ચાહવા નીકળ્યો છું

તું માને કે નહીં માને ઊંઘ વેચીને ઉજાગરાને ખરીદવાને હું નીકળ્યો છું -હું તને ચાહવા નીકળ્યો છું. ચાહવું એટલે ચાહવું એટલે ચાહવું એટલે ચાહવું ઊગવું, ડૂબવું, આથમવું ને રણરેતીથી નાહવું કોઈપણ બ્હાને જીવતેજીવત મરી જવાને હું નીકળ્યો છું. -હું તને ચાહવા નીકળ્યો છું. શરીર એટલે શરીરમાં રહીને શરીરની બ્હાર નીકળી જાવું ખારાઉસ સમદરમાં સાકર-પૂતળી થઈને … Read more

error: Content is protected !!