વિસ્થાપન – રમણીક અગ્રાવત

કહે છે વરસભરમાંશરીરની સમૂળી ચામડીબદલાઈ જાય છે. કહે છે એકની એક નદીમાંઆપણે બીજી વખતનહાઈ શકતા નથી. નામ-અટક-ગોત્રધારી હુંએનો એ જ વસું છુંઆ બદલાતા શરીરમાં? વયના વહેણમાં વહેતું શરીરઆમ કહ્યાગરું છેઆમ કહ્યાબારું છે. મારામાંથી એક ઊછળતો કૂદતો છોકરોક્યાં જતો રહ્યો?ક્યાં સરી ગયોએ તરલ દીસતો તરુણ?ગાલની સાચવેલી કુમાશ લઈકઈ તરફ વળ્યો એ યુવાન?બધું જ સરળ કરી નાખવાનીતાલાવેલીમાં … Read more

error: Content is protected !!