મિત્રને – રમેશ જાની

તારા પહેલાં જહું તારી બાજુમાંબેસી ગયો હોઈશ મિત્ર,તું જોજેનેતારી પાસે જે કાઈ હોયએનાથી વધુ નજીકહું જમારી જાતને ઓગાળી દઇનેબેઠો હોઈશ,તને પણ એનો ખ્યાલ ન આવે એમ ! ના. હું કઈ બોલવાનો નથીપુછવાનો નથી, કહેવાનો નથી,અને જે બોલવું કહેવું પૂછવું હોયતે મને કયા ક્યારેય આવડ્યું છે ??ધીમે ધીમે મને હવેમૌનમાંથી મૂંગા રહેવાનીઆદત પડી ગઈ છે.માત્ર તુંઆંખો … Read more

error: Content is protected !!