પ્રભુ…

પ્રભુ, નેણાં તમ સું જાગે ;ભાળું નહીં મુખ રૂપાળું,બેઠી બેઠી પંથ નિહાળુંએય મુંને મીઠડું લાગે. ધૂળમાં બેસી બા’રેભિખારી હૈયું આ રેતમારી કરુણા માંગેકૃપા ન ચાહું, તમને ચાહું,એય મુંને મીઠડું લાગે. ભર્યા આ ભવમાં આજેકંઈ સુખ લાભને કાજેસરી ગયા સઘળા આગે,સૂના આ સમે, ગમતા તમેએય મુંને મીઠડું લાગે. ચારે કોર અમી-રસાળીભોમકા તલસે કાળી,રડાવી દે અનુરાગેક્યાં છો … Read more

error: Content is protected !!