ટહુકો તું દોર

અલ્યા, કાગળ પર ચીતરે છે મોર?મોરને તો નાનકડું છોકરું યે ચીતરેહો હિંમત તો ટહુકો તું દોર… મારામાં રાખી અકબંધ મને ચોરેતું એવો તે કેવો ઘરફોડું?છતરીની જેમ મને ઓઢી લે આખીને પલળે છે તોય થોડું થોડું પાણીથી ઠીક, જરા પલળી બતાવ મનેહોય જ્યારે કોરુંધાકોર… મેલું આકાશ ખૂલે જડબાંની જેમજાણે ખાતું બગાસું કોઇ લાંબુવાદળાય આમ તો છે … Read more

error: Content is protected !!