હું પણ બોલું તું પણ બોલ – રશીદ મીર

સાવ અજાણી ભાષા જેવું હું પણ બોલું તું પણ બોલ, ભેદ ભરમના તાણાવાણા હું પણ ખોલું તું પણ ખોલ. ક્યાંક નહીં અચેતન જેવુ વીસરાતાં ચાલ્યાં ઓસાણ, ઢોલ બજે અનહદના ભીતર હું પણ ડોલું તું પણ ડોલ. પ્રીત પછીનો પહેલો અવસર ઘેનભરી પાંપણ પર બેઠું આજ સખી મોંહેં ઘુંઘટ કે પટ હું પણ ખોલું તું પણ … Read more

error: Content is protected !!