એ જ ટોળાથી અલગ પડતા નથી – રાકેશ હાંસલિયા

એ જ ટોળાથી અલગ પડતા નથી,જાતને ક્યારેય જે મળતા નથી. શું કહું એને, કૃપા કે અવકૃપા ?પાંદડાં આ વૃક્ષનાં ખરતાં નથી ! ચીસ સાંભળતા નથી, એવું નથી,પણ હવે લોકો જ ખળભળતાં નથી. એવું થોડું છે ગમીએ સર્વને,જેમ આપણને ઘણાં ગમતાં નથી. એવું શું ફેક્યું સરોવરમાં તમે ?કાં હજુયે નીર આછરતાં નથી !! વ્યર્થ છે ખોબો ધરી નિત ઊભવું,એમ કાંઈ … Read more

error: Content is protected !!