આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર ? રાજેન્દ્ર શાહ

ભાઈ રે, આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર ?નાની એવી જાતક વાતનો મચવીએ નહિ શોર ! ભારનુ વાહન કોણ બની રહે? નહી અલૂણનું કામ,આપણ તો બડભાગી, ખમીરનું આજ ગવાય રે ગાન;સજલ મેઘની શાલપે સોહે રંગધનુષની કોર. જલભરી દગ સાગર પેખે, હસતી કમળફૂલ,કોકડું છે પણ રેશમનું, એનું ઝીણું વણાય દુકૂલ;નિબિડ રાતના કાજળ પાછળ પ્રગટે અરુણ ભોર. આપણે ના … Read more

error: Content is protected !!