વરસાદી રાતે – રાવજી પટેલ

ઈશાની પવન મારા છાપરાના નળિયાનેઊંચું-નીચું કર્યા કરે.નળિયાની નીચે મારી ઊંઘ પણ પીંછા જેવીઆઘીપાછી થયા કરે.નાનો ભાઈ બચ બચ ધાવે,બચકારે બચકારે અંધકારનો મોલ હલે.સ્હેજ વળી ફણગાની જેમ કૂંણું કણસીનેબચ બચ પીધા કરે માયાળુ ખેતર.મારી કીકીઓમાં કણસલાં હળુ હળુ હલ્યા કરે.એની પર પંખીઓનાં પીંછાં સ્હેજ ફરફરે.આખો દહાડો ઢેફાઈ કુટાઈ-માપંજેઠીની જેમ લૂસ ખાટલામાં પડી રહી.મારા બાવડામાં દિવસ, બળદ, … Read more

એક બપોરે – રાવજી પટેલ

મારા ખેતરને શેઢેથી’લ્યા ઊડી ગઇ સારસી!મા,ઢોચકીમાં છાશ પાછી રેડી દે.રોટલાને બાંધી દે.આ ચલમની તમાકુમાં કસ નથી;ઠારી દે આ તાપણીમાંભારવેલો અગની,મને મહુડીની છાંય તળેપડી રહેવા દે.ભલે આખું આભ રેલી જાય,ગળા સમું ઘાસ ઊગી જાય,અલે એઇબળદને હળે હવે નઈં….મારા ખેતરને શેઢેથી – રાવજી પટેલ download Kavya Dhara mob app from this link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sufalamtech.poem

મારે આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા

મારે આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા… મારી વે’લ શંગારો વીરા, શગને સંકોરો રે અજવાળાં પહેરીને ઊભા શ્વાસ ! મારે આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા… પીળે રે પાંદે લીલા ઘોડા ડૂબ્યા, ડૂબ્યાં અલકાતાં રાજ, ડૂબ્યાં મલકાતાં કાજ, રે હણહણતી મેં સાંભળી સુવાસ ! મારે આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા… મને રોકે પંછાયો એક ચોકમાં, અડધા બોલે ઝાલ્યો, અડધો ઝાંઝરેથી … Read more

error: Content is protected !!