છેલ્લું દર્શન – રા. વિ. પાઠક ‘શેષ’

(પૃથ્વી) ધમાલ ન કરો, – જરાય નહિ નેણ ભીનાં થશો,-ઘડી બ ઘડી જે મળી – નયનવારિ થંભો જરા,-કૃતાર્થ થઇ લો, ફરી નહિ મળે જ સૌન્દર્ય આ,સદા જગત જે વડે હતું હસન્તું માંગલ્ય કો ! ધમાલ કરો, ધરો બધી સમૃદ્ધિ માંગલ્યની,ધરો અગરુ દીપ ચંદન ગુલાલ ને કુંકુમ;ધરો કુસુમ શ્રીફળો, ન ફરી જીવને આ થવોસુયોગ અણમૂલ સુંદર … Read more

error: Content is protected !!