પ્રેમ – રૂદ્રદત્ત રાણા

ઓટ આવે તો અકળાય નહીં એ સાગર છે કદી છલકાય નહીં પ્રેમ પણ સાલો ઝાંઝર જેવો છે છાનું કે છપનું કંઈ થાય નહીં. એ જ તો છે સાચી લગન કે મંઝીલની સાવ સામે હોય ને દેખાય નહીં. નક્કી મન દુઃખ છે મોત ના મનમાં દ્વાર ખુલ્લાં હોય ને ડોકાય નહીં ! અનરાધાર વચ્ચે મેઘ પણ … Read more

error: Content is protected !!