હળવા થઈ જૂઓ – લક્ષ્મી ડોબરિયા

એક જણની સામે સાચા થઈ જુઓ, ને, અરીસા તોડી હળવા થઈ જૂઓ. સ્થિરતા સંબંધમાં આવી જશે, બસ, સમયસર ઓછા-વત્તા થઈ જુઓ. નહિ રહે અફસોસ પીળા પાનનો, ક્યાંક કૂંપળ, ક્યાંક ટહુકા થઈ જુઓ. ભીતરી અસબાબને પામી શકો, માર્ગ ભૂલેલાના નકશા થઈ જુઓ. થઇ જશે પળવારમાં એ ઠાવકું, મન ગળ્યું માંગે તો કળવા થઈ જુઓ. લક્ષ્મી ડોબરિયા. … Read more

error: Content is protected !!