હો ન બીજું કશુંયે – વારિજ લુહાર

ગઝલમાં ગઝલ હો ન બીજું કશુંયે,ચહલ હો પહલ હો ન બીજું કશુંયે. કદી આંખ સામે ધરો આંખ ત્યારેચઢેલો અમલ હો ન બીજું કશુંયે. ફરે તેમ ફરવું કદી ના અટકવું ,ધરી બસ અચલ હો ન બીજું કશુંયે . શરત એટલી હો તરસ માપવાની,તલબ પણ અતલ હો ન બીજું કશુંયે. ભલે ક્યાંક રસ્તે ખરી જાય પીંછાં ,ફફડવું … Read more

error: Content is protected !!