શું ટાંકવા ? – વિવેક મનહર ટેલર

પાણી ભરેલા વાદળો ને ખેંચી લાવવાં ઓછાં પડે છે, દોસ્ત ! આ શહેરોને ઝાડવાં. એક તો આ રણ વિશાળ છે, ઉપરથી ઝાંઝવા, ખુદમાં ડૂબી ગયેલા ને ક્યાંથી તરાવવા ? તારા વગર આ આંખની રણ જેવી ભોંયમાં, મૃગજળ ઊગે તો ઠીક, ક્યાં વરસાદો વાવવા ? પરપોટો થઈ વિલાવાનું જળમાં થયું નસીબ, હોવાપણાનો દેહ ન ત્યાગી શકી … Read more

error: Content is protected !!