સતત ઝળહળ્યા કરો – શબનમ ખોજા

શબનમ ખોજા

બાકી રહી ન ઝંખના, તારા અભાવમાંબસ એટલો ફરક પડ્યો મારા સ્વભાવમાં. ડૂબાડીને મને, રહે શાને તણાવમાં ?મેં ક્યાં કહ્યું’તું કે મને બેસાડ નાવમાં ! પાણીએ એને એવું તે શું કહી દીધું હશે ?આ માછલી કાં તરફડે આજે તળાવમાં? એવી સ્થિતિ ન દેજે મને કોઈ દી’ ખુદાએનાથી દૂર થાઉં હું બેહદ લગાવમાં. મારા જીવનમાં એમ છે … Read more

error: Content is protected !!