આદમથી શેખાદમ સુધી

માનવીને આ જગત આદમથી શેખાદમ સુધી એ જ દોરંગી લડત આદમથી શેખાદમ સુધી એ ધરતી એ જ સાગર એ જ આકાશી કલા એ જ રંગીલી રમત આદમથી શેખાદમ સુધી રૂપનું રંગીન ગૌરવ પ્રેમનો લાચાર હાલ એ જ છે (લાગી શરત )આદમથી શેખાદમ સુધી મોતને શરણે થવામાં સાચવે છે રમ્યતા જિંદગીની આવડત આદમથી શેખાદમ સુધી ફૂલોમાં … Read more

error: Content is protected !!