એમ એટલે એમ – શૈલેષ ટેવાણી

એમ એટલે એમ તમે જો ફાગણ ફોરો તો હું ફૂલ બની જઉં તેમરેશમ જેવી વાત ગૂંથું ને પૂછું કુશળ ક્ષેમ એમ એટલે એમ હું ભરચક્ક ભીંજાઉ પછી હું વાદળ નીતરું તેમતમે હીંચતાં હિંડોળે હું ગગન ઢળી જઉં એમ એમ એટેલે એમ ધરાને અડકું, સ્હેજ નમું હું ખૂશ્બુ એવી કેમજે બોલાવે તેને મઘમઘ ન્યાલ કરી દઉં … Read more

શૈલેષ ટેવાણી

આસપાસને એમ ઉકેલો જર્જર છે ને તેમ ઉકેલો ચીસ ઊઠે જો ભીતર એવી અર્થો એના કેમ ઉકેલો? સામે પડ્યું જે દેખાતું – છેક બીજું છે વ્હેમ ઉકેલો કાલ હતું તે આજે પણ છે, ભેદ જોશીજી એમ ઉકેલો. નથી અમારું નથી તમારું, મન બીજાનું કેમ ઉકેલો? શૈલેષ ટેવાણી

error: Content is protected !!