મેં તારા પર લે ! આ છોડયું ! – શોભિત દેસાઇ

અને..ક્યાંથી શરૂ કરવું, મેં તારા પર લે ! આ છોડયું !જનમવું જીવવું, મરવું મેં તારા પર લે ! આ છોડયું ! ઉછાળ્યા છે મેં રંગો અવનવા, જો ! બારીકાઈથીક્યા રંગોથી શું ભરવું, મેં તારા પર લે ! આ છોડયું ! તું આવે મારી સામે, આંખોથી વાતો કરે ત્યારે;થવું મગરૂર ? કરગરવું ? મેં તારા પર … Read more

error: Content is protected !!