હરિ વરસે તો પલળું – સંદીપ ભાટિયા

સખીરી, હરિ વરસે તો પલળુંલખલખ ચોમાસામાં કોરું મીણનું મારું દલડું હરિજ મારો ઊનાળો ને હરિ વાય તો ટાઢહરિથી આંખ્યું ભરીભરી ને હરિ વહે તે બાઢ તુલસીદળ કે અશ્રુબિંદુ – હરિ નમાવે પલડુંસખીરી, હરિ વરસે તો પલળું હરિ ધધખતા સ્મરણ, કલમ ને હરિ શાહી ને કાગળહરિ લખ્યું ત્યાં શબ્દો ખૂટ્યા, હવે લખું શું આગળ ? હરિ … Read more

error: Content is protected !!