વળાંકો – સુનિલ ભીમાણી ‘અંગત’

પધાર્યા વળાંકોન ધાર્યા વળાંકો અમે સીધા ચાલીવધાર્યા વળાંકો નથી હુંય હાર્યોન હાર્યા વળાંકો ગણી હમસફર મેંટપાર્યા વળાંકો બગાડી સફર પણસુધાર્યા વળાંકો જીવનભર મેં ‘અંગત’વિચાર્યા વળાંકો સુનિલ ભીમાણી ‘અંગત’ (પોરબંદર)

error: Content is protected !!