ચૈતર આયો -હર્ષિદા દીપક

અત્તરિયા ઓશીકે મઘમઘ ફાગણ ફાયો ચૈતર આયો…..કુંજ કુંજ માં કેસરિયાળો રસ પથરાયો ચૈતર આયો …. વગડા વચ્ચે ઊભો જાણે સોળ સજી શણગાર ,ખેતર શેઢે આવ્યો વ્હાલો તેજીલો અસવાર ,અંધારી રાત્યુમાં વાયુ હળવે વાયો ચૈતર આયો ટહુકાભીની રાતલડીની વાતો શમણે પહેરી ,ઝિલમિલ તારાના ચમકારે એવી લીધી ઘેરી ,ચાંદાના મદઝર્યા હેતે ઘટ છલકાયો ચૈતર આયો …. તારા … Read more

error: Content is protected !!