રસ્તામાં વટાવે છે મને ~ હેમંત ધોરડા

નોટમાં વાળે છે સિક્કામાં ચલાવે છે મનેયાદ આવું છું તો રસ્તામાં વટાવે છે મને લાલ બત્તીમાં મને ઑન કરે સાંજ ઢળેમોડી રાતે એ વળી પાનમાં ચાવે છે મને દિવસે કચરામાં વાળે છે એ મારા અવશેષરાતે બારીમાં નવેસરથી સજાવે છે મને મારો ઉલ્લેખ થતાં એનું હસીને થૂંકવુંનામથી ગાલ સુધી ગલફામાં લાવે છે મને કાળા લોહીનું ફરી … Read more

error: Content is protected !!