અજવાળાની બીક – મધુમતી મહેતા

Share it via


અજવાળાની બીક ઘણી તે આંખ મીંચીને જાગે
છળમાં બે પળ જીવવા મનડું શમણાંઓમાં ભાગે

છળનો દરિયો ઊંડો એમાં માછલીયુંના ટોળાં
રમતી માછલિયું જોઈને હરખે મનજી ભોળાં

રમત રમાડે રઘુરાયજી દાવ રમે છે સઘળા
કોઈને આપ્યા ભગવા કોઈને આપ્યા રેશમ ડગલા

ભગવા હો કે રેશમ ખાતા ડગલે પગલે ઠેશ
કોઈને જામે વેષ તો કોઇની ફરતે જામે મેશ

અજવાળા અંધારા છળ સતના ના મળતા તાળા
અપલખણા મનજીભાઈ વહેતા જ્યાં જ્યાં દેખે ઢાળા

મધુમતી મહેતા

Leave a Comment

error: Content is protected !!